Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Články    Evidence skutečných majitelů

EVIDENCE (REGISTR) SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Od 1. 1. 2018 vstupuje do účinnosti změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle které dochází ke změně v souvislosti se zjišťováním údajů o skutečném majiteli dodavatele. Tato změna s sebou přináší i změny spojené s postupem zadavatele.

1. U veřejných zakázek, zadávaných v nadlimitním i podlimitním režimu (včetně zjednodušeného podlimitního řízení) již zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nemusí vymezovat požadavek na identifikaci skutečných majitelů dodavatele. Zjistit skutečného majitele vybraného dodavatele však zadavatel musí.

2. Skutečného majitele dodavatele zadavatel přednostně zjišťuje z registru (evidence) údajů o skutečných majitelích.

3. Dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli umožní zadavateli Ministerstvo spravedlnosti, a to postupem stanoveným ve vyhlášce č. 323/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 459/2017 Sb. Je tedy třeba, aby zadavatel nejprve požádal Ministerstvo spravedlnosti o možnost nahlížet do zmíněné evidence a po obdržení souhlasu (identifikátoru) do systému nahlížel.

4. Zjištěné informace o skutečných majitelích dodavatele musí zadavatel uchovat v archivní dokumentaci o průběhu zadávacího řízení, a to buď vytištěním údajů z evidence a jejich založením do archivní dokumentace, nebo zjištěné údaje zaznamená v kterémkoliv dokumentu (např. v rámci posouzení nabídky vybraného dodavatele). Není nutné, aby zadavatel zaznamenával zjištěné údaje v samostatném dokumentu.

5. Nelze-li výše popsaným postupem údaje o skutečných majitelích dodavatele zjistit (je jedno z jakého důvodu údaje o skutečných majitelích zjistit nelze), pak zadavatel musí vybraného dodavatele požádat (stejně jako doposud) o předložení identifikačních údajů skutečných majitelů a o předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele k dodavateli

6. Činí-li zadavatel výzvu vůči dodavateli, postupuje podle § 46 odst. 1 ZZVZ, musí tedy dodavateli poskytnout přiměřenou lhůtu pro poskytnutí požadovaných informací a dokladů. Zadavatel je také oprávněn stanovenou lhůtu prodloužit či prominout její zmeškání, případně výzvu libovolně opakovat.

Dodavatel je povinen na výzvu zadavatele ve stanovené lhůtě reagovat předložením příslušných informací a dokladů, které zadavatel rovněž vloží do archivní dokumentace o veřejné zakázce. Nepředložení požadovaných dokladů či předložení nepravdivých či neúplných informací je důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele. Zadavatel je povinen posoudit předložené informace a doklady, tedy zda skutečně dokládají vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli. Zadavatel však není povinen si tuto informaci dále ověřovat nebo si sám opatřovat další informace či doklady (vždy si však zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů – viz § 39 odstavec 5 ZZVZ). Zadavatel rovněž posoudí, zda nedošlo ke střetu zájmů podle § 44 odstavec 2 a 3 ZZVZ. Pokud ano, pak musí vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel musí reagovat na zjištěný střet zájmů, i pokud ho zjistí jiným způsobem, nebo z jiných zdrojů než z informací a dokladů o skutečných majitelích dodavatele. Zjištěný střet zájmů, včetně uvedení osob, kterých se týká je zadavatel povinen uvést v písemné zprávě zadavatele podle § 217 odstavec 1 písmeno l) ZZVZ.

Výše uvedený postup se vztahuje na všechny veřejné zakázky, u nichž je skutečný majitel dodavatele zjišťován po 1. 1. 2018, tedy i na veřejné zakázky, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno v předchozím období.

Upozornění:

a) Informace o skutečných majitelích dodavatele a doklady, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele k dodavateli, musí zadavatel požadovat po každém dodavateli, který je právnickou osobou, tedy i po zahraničním dodavateli.

b) V případě společné nabídky více dodavatelů musí zadavatel zjišťovat údaje o skutečných majitelích u všech těchto účastníků společné nabídky.


© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.