Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

   Provozn�� ����d

Provozní řád

platnost od 1. října 2016

1. Úvodní informace

1. 1. Provozovatelem serveru www.stavebnionline.cz (dále jen STAVEBNÍonline) je společnost RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, Brno, 615 00, IČ: 255 33 843 (dále jen Provozovatel).

1. 2. Součástí serveru STAVEBNÍonline je elektronický nástroj s názvem x:tendr - profil zadavatele, který umožňuje provozování profilu zadavatele, tak jak je definován zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Podle tohoto zákona mají zadavatelé povinnost uveřejňovat vybrané dokumenty a údaje, které jsou součástí procesu zadávání veřejných zakázek. Adresa profilu zadavatele musí být uvedena ve Věstníku veřejných zakázek.

1. 3. Provozovatel na svém serveru STAVEBNÍonline nabízí zřízení a provozování tohoto profilu zadavatele, který umožní zveřejnění všech dokumentů a údajů u kterých to zákon požaduje či předpokládá. Elektronický nástroj umožňuje zveřejnění informací o zadávacím řízení, včetně přiložených dokumentů, není však určena pro elektronické podávání nabídek, elektronické aukce apod.

1. 4. Provozovatel prohlašuje, že elektronický nástroj x:tendr - profil zadavatele splňuje podmínky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění. V případě legislativních změn se provozovatel zavazuje přizpůsobit Profil zadavatele novým požadavkům. Ve výjimečném případě, kdy by nebyl schopen dodržet požadavky zákona, je povinen o tom v co nejkratším termínu informovat všechny zadavatele, jejichž profil je provozován na serveru STAVEBNÍonline.

2. Zřízení profilu zadavatele

2. 1. Provozovatel je povinen zřídit profil zadavatele ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení a provozování profilu zadavatele.

2. 2. Provozovatel se dále zavazuje provést na svůj náklad oznámení adresy zřízeného profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek. Provozovatel provede oznámení do 3 dnů ode dne zřízení profilu zadavatele. Podmínkou oznámení je udělení plné moci, bez ní nemůže provozovatel oznámení provést.

2. 3. Objednatel může oznámit adresu svého profilu do Věstníku veřejných zakázek samostatně. O tomto kroku je objednatel povinen informovat provozovatele, který mu je povinen sdělit konkrétní internetovou adresu jeho profilu zadavatele. Objednatel je povinen oznámit adresu profilu zadavatele (případně další údaje) ve tvaru v jakém ji obdrží od provozovatele.

2. 4. Provozovatel neodpovídá za činnost správce Věstníku veřejných zakázek, zejména za lhůtu, ve které zpracuje oznámení o profilu zadavatele.

2. 5. Objednatel je povinen pro zřízení profilu poskytnout potřebnou součinnost, tj. zejména poskytnout potřebné údaje o zadavateli, které jsou nutné pro zřízení profilu.

3. Zveřejnění zadávacího řízení

3. 1. Ode dne zveřejnění adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek může zadavatel na svém profilu zveřejňovat všechny potřebné údaje či dokumenty.

3. 2. Pro zveřejnění zadávacího řízení může využít internetovou administraci, nebo si může zveřejnění objednat u provozovatele.

4. Zveřejňování prostřednictvím internetové administrace

4. 1. Elektronický nástroj x:tendr - profil zadavatele umožňuje administrovat profil zadavatele prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče.

4. 2. Objednatel je povinen určit osobu hlavního administrátora, kterému Provozovatel přidělí uživatelské jméno a heslo. Hlavní administrátor je oprávněn udělovat práva i dalším osobám.

4. 3. Internetová administrace umožňuje:

  • - editaci kontaktních údajů o zadavateli,
  • - zakládat a administrovat uživatele, kteří jsou oprávněni s aplikací pracovat,
  • - zadávat informace o zadávacím řízení,
  • - zaznamenávat údaje o provedených úkonech, včetně data a uživatele, který je provedl,
  • - sledovat počet zobrazení vyhlášených zadávacích řízení,
  • - tisk protokolu o uveřejnění zadávacího řízení.

4. 4. Provozovatel není odpovědný za úkony, které provedl zadavatel, či některý z uživatelů, kterým zadavatel udělil oprávnění.

5. Zveřejňování prostřednictvím pracovníků Provozovatele

5. 1. Objednatel má možnost pověřit Provozovatele zveřejněním zadávacího řízení.

5. 2. Objednatel zažádá o zveřejnění zadávacího řízení formou e-mailu, který zašle na adresu profil@rts.cz. Součástí e-mailu bude vyplněný formulář, který je přílohou tohoto provozního řádu a další potřebné dokumenty, jako je např. výzva k podání nabídky. Dokumenty by měly být v obecně známém formátu (typicky MS Word, Adobe PDF, JPEG apod.).

5.3. Provozovatel potvrdí zadavateli příjem objednávky. V případě, že jsou všechny podklady v pořádku, je Provozovatel povinen zveřejnit zakázku v požadovaném termínu. Nejdříve však od 0:00 hodin následujícího pracovního dne.

5. 4. V případě, že bude zadavatel chtít provést změny, zašle e-mail na stejnou adresu s popisem změn, případně s přiloženým souborem. Provozovatel potvrdí přijetí e-mailu a provede změny v požadovaném termínu, nebo bez zbytečného odkladu.

6. Provozní podmínky serveru

6. 1. Na serveru STAVEBNÍonline je v části Profily zadavatelů instalován serverový komerční certifikát, který zabezpečenou komunikaci a jasnou identifikaci serveru a jeho provozovatele.

6. 2. Provozovatel zajišťuje nepřetržitý provoz serveru. Ve výjimečných případech, kdy je z objektivních důvodů nemožné zajistit provoz serveru a tento výpadek bude delší jak 12 hodin je Provozovatel povinen informovat zadavatele o tomto výpadku s doporučením, že u všech právě probíhajících zakázek by měli zadavatelé prodloužit lhůtu pro podání nabídek a termín ukončení zveřejnění o dobu výpadku.

7. Kontaktní informace

RTS, a.s.
Lazaretní 13, Brno, 615 00
IČ: 255 33 843 DIČ: CZ 255 33 843
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.