Nae sluby lnky Komentovan rozhodnut Prvn pedpisy Otzky a odpovdi Uiten informace Profily zadavatel

Komentovan������������������������������������������������������������������������ rozhodnut������������������������������������������������������������������������

Nesoulad mezi cenou v nabdce a v nvrhu smlouvy

Leton rozhodnut adu pro ochranu hospodsk soute, kter se zabv nesouladem mezi cenou uvedenou v nvrhu smlouvy a cenou uvedenou v jin sti nabdky. Koment RTS napsal Ing. Petr Vrbka.

Cel lnek ...

Obchodn podmnky, vyhrazen zmny, prohldka msta plnn

V tomto pomrn rozshlm rozhodnut OHS jsou rozebrny obchodn podmnky, monosti a pravidla pro vyhrazen zmny i prohldka msta plnn.

Cel lnek ...

Pedbn zjem v um zen

Komentovan rozhodnut OHS z prosince 2019. Tk se zvaznosti projeven zjmu jako podmnky pro dal ast v um zen.

Cel lnek ...

Vylouen astnka pro pedchoz patnou zkuenost

Toto rozhodnut adu pro ochranu hospodsk soute se tk vylouen astnka zadvacho zen pro nezpsobilost dle ust. 48 odst. 5 psm. d) zkona o veejnch zakzkch.

Cel lnek ...

Potn zadvac lhty

Aktuln rozhodnut OHS se tk potn zadvac lhty. Zadvac lhta, pokud ji zadavatel v zadvacch podmnkch stanov, b od konce lhty pro podn nabdek, ale jej bh je zastaven po dobu, ve kter zadavatel nesm uzavt smlouvu podle 246 ZZVZ. To in potn tto lhty pomrn sloit a me vst a k negativnm zvrm pro zadavatele.

Cel lnek ...

Obsah Oznmen o vbru dodavatele

Komentovan rozhodnut OHS z ervna 2018. Podstatou rozhodnut je obsah oznmen o vbru dodavatele.

Cel lnek ...

Monost i nemonost zruit zadvac zen kvli vysokm nabdkovm cenm

Mohlo by se zdt jasn, e pokud zadavatel obdr nabdkov ceny vrazn vy ne oekval a na jejich ppadnou hradu nem dostatek finannch prostedk, pak mu nezbv nic jinho ne zadvac zen zruit. Tko si lze pedstavit, e uzave smlouvu a dopedu v, e ji nen schopen uhradit.
Nyn vak ad pro ochranu hospodsk soute toto ve svm rozhodnut zpochybnil. Podvejte se na cel rozhodnut s vyznaenmi komenti Ing. Petra Vrbky.

Cel lnek ...

Zpsob stanoven dlch kritri hodnocen

Rozhodnut Pedsedy OHS ze dne 16.12.2016, kter se tk zpsobu vymezen hodnotcch kritri. S komentem Ing. Petra Vrbky.

Cel lnek ...

Rozdln doba plnn v oznmen a zadvac dokumentaci

Komentovan rozhodnut z ledna 2016, kdy zadavatel uvedl rozdlnou dobu plnn v oznmen o zakzce a v zadvac dokumentaci.

Cel lnek ...

Nerozdlen zadvacho zen na sti

Komentovan rozhodnut OHS z listopadu 2016. Zadavateli je v nm vytkno, e nerozdlil veejnou zakzku na sti.

Cel lnek ...

2017, RTS, a.s. | Lazaretn 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu mete stahovat k vyuit pouze pro sv osobn nekomern poteby. Nen dovoleno tento obsah pozmovat nebo dle reprodukovat. Web ani dn jeho st nesmj bt koprovny, uchovvny v reernm systmu nebo peneny jakmkoli zpsobem vetn elektronickho, mechanickho, fotografickho i jinho zznamu, ani zveejnny bez pedchoz dohody a psemnho svolen provozovatele.