Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Komentovaná rozhodnutí

Změna poddodavatelské smlouvy

Soud přezkoumával rozhodnutí ÚOHS jehož předmětem bylo sporné objasnění poddodavatelského závazku při plnění kvalifikace.

Celý článek ...

Nesoulad mezi cenou v nabídce a v návrhu smlouvy

Letošní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které se zabývá nesouladem mezi cenou uvedenou v návrhu smlouvy a cenou uvedenou v jiné části nabídky. Komentář RTS napsal Ing. Petr Vrbka.

Celý článek ...

Obchodní podmínky, vyhrazené změny, prohlídka místa plnění

V tomto poměrně rozsáhlém rozhodnutí ÚOHS jsou rozebrány obchodní podmínky, možnosti a pravidla pro vyhrazené změny i prohlídka místa plnění.

Celý článek ...

Předběžný zájem v užším řízení

Komentované rozhodnutí ÚOHS z prosince 2019. Týká se závaznosti projevení zájmu jako podmínky pro další účast v užším řízení.

Celý článek ...

Vyloučení účastníka pro předchozí špatnou zkušenost

Toto rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se týká vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost dle ust. §48 odst. 5 písm. d) zákona o veřejných zakázkách.

Celý článek ...

Počítání zadávací lhůty

Aktuální rozhodnutí ÚOHS se týká počítání zadávací lhůty. Zadávací lhůta, pokud ji zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví, běží od konce lhůty pro podání nabídek, ale její běh je zastaven po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. To činí počítání této lhůty poměrně složité a může vést až k negativním závěrům pro zadavatele.

Celý článek ...

Obsah Oznámení o výběru dodavatele

Komentované rozhodnutí ÚOHS z června 2018. Podstatou rozhodnutí je obsah oznámení o výběru dodavatele.

Celý článek ...

Možnost či nemožnost zrušit zadávací řízení kvůli vysokým nabídkovým cenám

Mohlo by se zdát jasné, že pokud zadavatel obdrží nabídkové ceny výrazně vyšší než očekával a na jejichž případnou úhradu nemá dostatek finančních prostředků, pak mu nezbývá nic jiného než zadávací řízení zrušit. Těžko si lze představit, že uzavře smlouvu a dopředu ví, že ji není schopen uhradit.
Nyní však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto ve svém rozhodnutí zpochybnil. Podívejte se na celé rozhodnutí s vyznačenými komentáři Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Způsob stanovení dílčích kritérií hodnocení

Rozhodnutí Předsedy ÚOHS ze dne 16.12.2016, které se týká způsobu vymezení hodnotících kritérií. S komentářem Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Rozdílná doba plnění v oznámení a zadávací dokumentaci

Komentované rozhodnutí z ledna 2016, kdy zadavatel uvedl rozdílnou dobu plnění v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci.

Celý článek ...

Nerozdělení zadávacího řízení na části

Komentované rozhodnutí ÚOHS z listopadu 2016. Zadavateli je v něm vytýkáno, že nerozdělil veřejnou zakázku na části.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.