Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Komentovaná rozhodnutí

Obsah Oznámení o výběru dodavatele

Komentované rozhodnutí ÚOHS z června 2018. Podstatou rozhodnutí je obsah oznámení o výběru dodavatele.

Celý článek ...

Možnost či nemožnost zrušit zadávací řízení kvůli vysokým nabídkovým cenám

Mohlo by se zdát jasné, že pokud zadavatel obdrží nabídkové ceny výrazně vyšší než očekával a na jejichž případnou úhradu nemá dostatek finančních prostředků, pak mu nezbývá nic jiného než zadávací řízení zrušit. Těžko si lze představit, že uzavře smlouvu a dopředu ví, že ji není schopen uhradit.
Nyní však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto ve svém rozhodnutí zpochybnil. Podívejte se na celé rozhodnutí s vyznačenými komentáři Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Způsob stanovení dílčích kritérií hodnocení

Rozhodnutí Předsedy ÚOHS ze dne 16.12.2016, které se týká způsobu vymezení hodnotících kritérií. S komentářem Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Rozdílná doba plnění v oznámení a zadávací dokumentaci

Komentované rozhodnutí z ledna 2016, kdy zadavatel uvedl rozdílnou dobu plnění v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci.

Celý článek ...

Nerozdělení zadávacího řízení na části

Komentované rozhodnutí ÚOHS z listopadu 2016. Zadavateli je v něm vytýkáno, že nerozdělil veřejnou zakázku na části.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.