Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Komentovaná rozhodnutí

Možnost či nemožnost zrušit zadávací řízení kvůli vysokým nabídkovým cenám

Mohlo by se zdát jasné, že pokud zadavatel obdrží nabídkové ceny výrazně vyšší než očekával a na jejichž případnou úhradu nemá dostatek finančních prostředků, pak mu nezbývá nic jiného než zadávací řízení zrušit. Těžko si lze představit, že uzavře smlouvu a dopředu ví, že ji není schopen uhradit.
Nyní však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto ve svém rozhodnutí zpochybnil. Podívejte se na celé rozhodnutí s vyznačenými komentáři Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Způsob stanovení dílčích kritérií hodnocení

Rozhodnutí Předsedy ÚOHS ze dne 16.12.2016, které se týká způsobu vymezení hodnotících kritérií. S komentářem Ing. Petra Vrbky.

Celý článek ...

Rozdílná doba plnění v oznámení a zadávací dokumentaci

Komentované rozhodnutí z ledna 2016, kdy zadavatel uvedl rozdílnou dobu plnění v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci.

Celý článek ...

Nerozdělení zadávacího řízení na části

Komentované rozhodnutí ÚOHS z listopadu 2016. Zadavateli je v něm vytýkáno, že nerozdělil veřejnou zakázku na části.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.