Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

��l��nky

Nové finanční limity u veřejných zakázek

Nařízením vlády České republiky č. 471 ze dne 22. 12. 2017 byly upraveny finanční limity veřejných zakázek. Od 1. 1. 2018 platí následující finanční limity výše předpokládané hodnoty pro volbu formy zadávacího řízení pro veřejné zakázky:

Celý článek ...

EVIDENCE (REGISTR) SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Od 1. 1. 2018 vstupuje do účinnosti změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle které dochází ke změně v souvislosti se zjišťováním údajů o skutečném majiteli dodavatele. Tato změna s sebou přináší i změny spojené s postupem zadavatele.

Celý článek ...

Metodický pokyn k odesílání žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Pokud hodnotící komise nebo zadavatel rozhodnou o tom, že některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (viz § 113 ZZVZ), je povinností zadavatele odeslat takovému účastníkovi zadávacího řízení žádost o zdůvodnění jím nabídnuté mimořádně nízké nabídkové ceny (viz § 48 odstavec 4 ZZVZ - zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna).

Celý článek ...

Malý a střední podnikatel

V některých formulářích ve Věstníku veřejných zakázek či Úředním věstníku Evropské unie je povinností zadavatel identifikovat, zda zakázka byla zadána malému či střednímu podnikateli, přičemž formulář odkazuje na směrnici Komise 2003/361/ES. Tento údaj je vyžadován pro Formuláře F03 Oznámení výsledků zadávacího řízení v bodě V.2.3, CZ 03 Oznámení výsledků zadávacího řízení v bodě IV.3.3 a F20 Oznámení o změně v bodě V.2.3.

Celý článek ...

Změny závazků ze smlouvy

Podle nového ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je umožněna větší variabilita ve smluvním vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Zákon nyní od 1. 10. 2016 umožňuje provádět nepodstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku bez nového zadávacího řízení, a to v několika možných alternativách.

Celý článek ...

Oprava položkového rozpočtu

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., přináší proti předchozí právní úpravě několik nových ustanovení či postupů zadavatelů. Jedním z nich je i ustanovení § 46 citovaného zákona, podle nějž může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Podle následného ustanovení v § 46 odstavec 3 zákona pak platí, že za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. Z těchto ustanovení lze dovodit, že oprava položkového rozpočtu předloženého v nabídce dodavatele je možná, pouze však na základě žádosti zadavatele, kterou zadavatel vyzve dodavatele k objasnění předložené cenové nabídky. Dodavatel sám o své vůli nemůže položkový rozpočet po podání nabídky opravovat, a to ani v případě, kdy si je vědom nějaké vady v něm.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.