Naše služby Články Komentovaná rozhodnutí Právní předpisy Otázky a odpovědi Užitečné informace Profily zadavatelů

Články

Metodický pokyn k odesílání žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

Pokud hodnotící komise nebo zadavatel rozhodnou o tom, že některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (viz § 113 ZZVZ), je povinností zadavatele odeslat takovému účastníkovi zadávacího řízení žádost o zdůvodnění jím nabídnuté mimořádně nízké nabídkové ceny (viz § 48 odstavec 4 ZZVZ - zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna).

Celý článek ...

Malý a střední podnikatel

V některých formulářích ve Věstníku veřejných zakázek či Úředním věstníku Evropské unie je povinností zadavatel identifikovat, zda zakázka byla zadána malému či střednímu podnikateli, přičemž formulář odkazuje na směrnici Komise 2003/361/ES. Tento údaj je vyžadován pro Formuláře F03 Oznámení výsledků zadávacího řízení v bodě V.2.3, CZ 03 Oznámení výsledků zadávacího řízení v bodě IV.3.3 a F20 Oznámení o změně v bodě V.2.3.

Celý článek ...

Změny závazků ze smlouvy

Podle nového ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je umožněna větší variabilita ve smluvním vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Zákon nyní od 1. 10. 2016 umožňuje provádět nepodstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku bez nového zadávacího řízení, a to v několika možných alternativách.

Celý článek ...

Oprava položkového rozpočtu

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., přináší proti předchozí právní úpravě několik nových ustanovení či postupů zadavatelů. Jedním z nich je i ustanovení § 46 citovaného zákona, podle nějž může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Podle následného ustanovení v § 46 odstavec 3 zákona pak platí, že za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. Z těchto ustanovení lze dovodit, že oprava položkového rozpočtu předloženého v nabídce dodavatele je možná, pouze však na základě žádosti zadavatele, kterou zadavatel vyzve dodavatele k objasnění předložené cenové nabídky. Dodavatel sám o své vůli nemůže položkový rozpočet po podání nabídky opravovat, a to ani v případě, kdy si je vědom nějaké vady v něm.

Celý článek ...

© 2017, RTS, a.s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
Obsah tohoto webu můžete stahovat k využití pouze pro své osobní nekomerční potřeby. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat. Web ani žádná jeho část nesmějí být kopírovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu, ani zveřejněny bez předchozí dohody a písemného svolení provozovatele.